Dotacja na kapitał obrotowy
dla samozatrudnionych, mikro i małych firm

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z kryzysem gospodarczym  na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 mogą liczyć na dodatkowe wsparcie.  Dotychczas  mogli oni liczyć na wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR.  Najnowszym programem, który ma pomóc polskim przedsiębiorcom w tych trudnych czasach jest tzw. dotacja na kapitał obrotowy (na bieżącą działalność gospodarczą)

Od  15 czerwca 2020 r. przedsiębiorcy sklasyfikowani jako “średni” mogą składać wnioski do  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  O warunkach przyznania wsparcia można przeczytać na stronie PARP.  W skrócie:  firma może otrzymać  bezzwrotnie aż do 429 827,49 zł w zależności od wielkości zatrudnienia.  Podstawowym warunkiem (poza statusem średniego przedsiębiorcy) jest  spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. 

Czy mikro (w tym samozatrudnieni) oraz mali przedsiębiorcy mogą liczyć na podobne wsparcie? Jakie są warunki jego otrzymania i gdzie należy uzyskać informacje?  Zapraszam do zapoznania się z wpisem o dotacji na kapitał obrotowy dla mikro oraz małych firm.

Uwaga: na blogu znajduje się bardziej aktualna wersja niniejszego wpisu.  Zachęcam również do śledzenia mojego profilu na Facebooku – tam będą pojawiać się najświeższe informacje o dotacjach w różnych województwach. 

Dotacja dla małych i mikro przedsiębiorców - informacje wstępne

Gwoli przypomnienia mikro przedsiębiorca to podmiot, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  Samozatrudniony przedsiębiorca, czyli taki który nie posiada pracowników również wpisuje się w tę definicję. Mały przedsiębiorca z kolei to firma które zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Dotacja na kapitał obrotowy przyznawana jest dla mikro i małych przez instytucje zajmujące się realizacją regionalnych programów operacyjnych z funduszów unijnych.  W praktyce oznacza to, że w sprawach dotacji właściwe będą poszczególne urzędy marszałkowskie województw, w których przedsiębiorca posiada siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności. Uwaga: zasady przyznawania środków dla poszczególnych województw oraz terminy naborów różnią się.  

Poniżej przedstawiam informacje dla każdego z województw dotyczące dotacji na bieżącą działalność.

Województwo podlaskie

Nieprzypadkowo zaczynam od tego województwa. Nabór na dofinansowanie zaczął się 22 czerwca o godzinie 8.00 po czym ….zakończył się o godzinie 9.30. To tylko pokazuje jak bardzo przedsiębiorcy potrzebują pieniędzy na walkę z kryzysem. To znak też dla pozostałych zainteresowanych przedsiębiorców z innych województw, że nie warto odkładać składanie wniosku na później.

Województwo pomorskie

Nabór startuje w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00. Właściwą instytucją jest Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna. Niestety, nie wszyscy mogą ubiegać się o wsparcie. 

Zakwalifikowani do uzyskania pomocy są wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”. Są to przede wszystkim hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),restauracje i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness). Warunkiem jest faktyczne prowadzenie działalności na terenie województwa oraz prowadzenie działalności gospodarczej we wskazanych powyżej „branżach” co najmniej od dnia 1 lipca 2019 r. 

Formularz wniosku (dostępny na stronie ARP) należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Konieczne będzie założenie konta na tej platformie. Następnie należy przesłać w formie papierowej pocztą oraz na nośniku optycznym (płyta CD/DVD). ARP podaje, że wnioski dostarczane osobiście nie będą przyjmowane.  Termin na wysłanie wniosku w formie papierowej wynosi 1 dzień od dnia wysłania formularza wniosku elektronicznie. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10.000 zł a maksymalna 2.000.000 zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na przebudowę lub rozbudowę infrastruktury, adaptację pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, umowę o dofinansowanie znajdziesz na stronie ARP S.A.

Województwo dolnośląskie

Termin składania wniosków o pomoc startuje od godz. 8.00 dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 dnia 26 czerwca 2020 r. lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór (13 600 000,00 euro). Instytucją właściwą jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.  

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro (w tym samozatrudnionych) i małych przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r. Ten dość wygórowany pułap spadku obrotów to niestety nie jedyne kryterium. Warunków, które należy spełnić jest aż 11

Przede wszystkim,  jednak dofinansowanie jest ograniczone do wąskiego kręgu przedsiębiorców. Wymagane jest bowiem, aby na dzień 1 grudnia 2019 r. wnioskodawca prowadził jako przeważającą działalność (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) w zakresie: zakwaterowania (sekcja I, cały Dział 55), usług związanych z wyżywieniem (sekcja I, cały Dział 56); organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i działalności z nią związaną (sekcja N, cały Dział 79);  twórczą związaną z kulturą i rozrywką (sekcja R cały dział 90);  bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (sekcja R cały dział 91);  sportową, rozrywkową i rekreacyjną (sekcja R cały dział 93)

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji pod warunkiem utrzymania  działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie. Kwota dofinansowania stanowi  iloczyn stawki jednostkowej (7 845,11 zł ),  liczby miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia oraz zatrudnienia w firmie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.05.2020 r.

Wniosek należy złożyć poprzez Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępny na stronie: http://snow-dip.dolnyslask.pl.  DIP przygotował również przykładowo wypełniony wniosek, z którym można się zapoznać na tej stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po ocenie formalno-merytorycznej wniosków. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia to sierpień 2020 r. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie naboru (uwaga pobiera od razu dokument .doc).

Województwo opolskie

Start naboru ogłoszono na dzień 25 czerwca, godzina 9.00. Wnioski składane będą wyłącznie elektronicznie poprzez platformę EPUAP pod tym linkiem. Co ważne,  decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria naboru są dość jasne. Wsparcie jest przeznaczone dla firm, które miały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19. Spadek przychodów ze sprzedaży należy przeliczać porównując miesiąc do miesiąca roku 2020 albo miesiąc bieżącego roku licząc od marca 2020 do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Konieczne jest również, aby wnioskodawca znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Dofinansowanie przeznaczone jest w kwocie od ponad 23,5 tysięcy zł do ponad 164,7 tysięcy zł. Wsparcie można przeznaczyć na koszty zatrudnienia pracowników, czynsz najmu lokalu, opłaty za media, zakup towarów i materiałów do produkcji, paliwo, zakup usług (w tym prawnych), spłatę zobowiązań (w tym podatkowych). Pieniędzy nie można przeznaczyć na zakup środków trwałych.

Więcej informacji (w tym listę załączników jakie należy załączyć do wniosku) uzyskasz na stronie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Województwo lubuskie

Przedsiębiorcy (w tym również średni) otrzymają wsparcie w ramach tzw. “bonów rozwojowych”. Są to dotacje w celu poprawienia płynności finansowej przedsiębiorstw w związku z m.in. zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych. Nabór nie został jeszcze ogłoszony, a komplet dokumentów dotyczących naboru zostanie opublikowany w dniu 25 czerwca. Dystrybucją “bonów” zajmą się dwie instytucje: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa

Podstawowym kryterium zakwalifikowania do pomocy jest spadek łącznej wartości przychodów o minimum 25% w następstwie wystąpienia COVID-19 w dwóch wybranych następujących po sobie miesiącach (w okresie marzec – maj 2020 r.) w porównaniu do dwóch miesięcy poprzedzających lub analogicznych miesięcy w 2019 r. Dodatkowo należy zadeklarować utrzymanie dotychczasowej liczby miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy  wg stanu zatrudnienia na 30 kwietnia 2020 r. 

Kwota dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:
a) w przypadku osoby samozatrudnionej min.  10 000,00 zł, a maksymalnie  50 000,00 zł;
b) w przypadku mikroprzedsiębiorstwa (z wyłączeniem osób samozatrudnionych): minimalnie  30 000,00 zł, a maksymalna 120 000,00 zł;
c) w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw: minimalnie 50 000,00 zł, a maksymalnie  200 000,00 zł.
Uwaga: wnioskodawca jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wniosek o bon wraz z  załącznikami należy wysłać w formie nieedytowalnej (format pdf.) na dedykowane adresy poczty elektronicznej: dla OPZL: lbw@opzl.pl, lub ZIPH: bony.covid@ziph.pl. Można aplikować wyłącznie do jednej z instytucji.

Więcej informacji na co można wydać pieniądze ze wsparcia oraz pozostałe kryteria znajdziesz na  stronie rpo.lubuskie.pl oraz na wskazanych wyżej stronach instytucji dedykowanych dla wsparcia.

 

Województwo zachodniopomorskie

Nabór najprawdopodobniej rozpocznie się w ciągu najbliższego tygodnia lub tygodni. Najprawdopodobniej również instytucją zajmującą się udzieleniem wsparcia będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 

Jak wynika z informacji na stronie rpo.wzp.pl bezzwrotne dofinansowanie będzie przeznaczone na kapitał obrotowy i bieżące koszty działalności. Finansowanie ma wynosić między 7 a 160 tysięcy złotych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i okresu finansowania. Więcej informacji należy spodziewać się wkrótce na wskazanych wyżej stronach.

Województwo kujawsko-pomorskie

Najprawdopodobniej informacje o naborze pojawią się pod koniec aktualnego tygodnia. Instytucją, która ma zajmować się finansowaniem będzie prawdopodobnie Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. To na jego stronie oraz na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy wypatrywać w najbliższym czasie informacji.

Województwo łódzkie

Aktualnie brak jest informacji dotyczących dotacji stricte na kapitał obrotowy. Wszelkich informacji należy spodziewać się na stronie Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Aktualnie jednak trwa nabór (od 16.06 do 13.07) dotyczący dotacji na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19. W zasadzie jest to konkurs projektów dotyczących zwiększenia konkurencyjności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Z kryteriami można zapoznać się na stronie cop.lodzkie.pl i dotyczą one m.in. wpływu pandemii na kondycję przedsiębiorstwa, zasobów kadrowych zaangażowanych w projekt, statusu wnioskodawcy.

Minimalna kwota wsparcia projektu – nie została określona, a  maksymalna wynosi 1 000 000,00 zł.
Przy tym maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu.

Województwo mazowieckie

Aktualnie brak jest informacji dotyczących dotacji na kapitał na bieżącą działalność w województwie mazowieckim. Informacji natomiast można spodziewać się na stronie Fundusze dla Mazowsza.

Województwo śląskie

Brak jest informacji czy nabór w województwie śląskim w ogóle się rozpocznie. Zalecam śledzenie strony RPO Śląskie

Województwo małopolskie

Sytuacja jest analogiczna do tej z województwa śląskiego – możliwe, że nabór na dotacje w ogóle nie wystartuje. Więcej informacji znajdziesz na stronie RPO Małopolska

Województwo wielkopolskie

Nabór wniosków jest w fazie przygotowania i to jest dobra wiadomość dla mieszkańców wielkopolski. Na stronie  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wielkopolski można zapoznać się z warunkami przygotowywanego wsparcia. Pomoc będzie dostępna dla małych i mikro przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych).

Podstawowym kryterium ma być  spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów, które w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej. Kwota finansowania, podobnie jak w woj. dolnośląskim, ma stanowić  iloczyn stawki 7 845,11 zł oraz liczby miesięcy uwzględnianej do wyliczenia kwoty wsparcia i zatrudnienia w firmie.

Województwo podkarpackie

Więcej informacji dotyczących dotacji na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, mikro i małych firm pojawi się w lipcu. Informacje pojawią się na stronie Tarcza Podkarpackie 

Województwo lubelskie

Nabór nie ruszył, brak jest szczegółowych informacji. Należy ich wypatrywać w niedalekiej przyszłości na stronie RPO Lubelskie.

Województwo warmińsko-mazurskie

Podobnie jak w wyżej wymienionych województwach – brak szczegółowych informacji. Standardowo polecam monitorować stronę: RPO Warmia i Mazury. 

Województwo świętokrzyskie

Również i dla tego województwa brak informacji o dotacji na bieżącą działalność gospodarczą.  Informacji należy szukać na stronie RPO Świętokrzyskie

Podsumowanie

Powyższy wpis ma charakter wyłącznie informacyjny. Postaram się go również na bieżąco aktualizować. 

Jeżeli masz jakieś pytania, bądź chciałbyś skorzystać z pomocy prawnika przy wypełnieniu wniosku to zapraszam do kontaktu.

PS. Proszę się nie obrażać za kolejność województw 😉