Warunkowe umorzenie postępowania karnego 2023

Niekiedy w życiu zdarzają się różne sytuacje, przez które zbacza się – umyślnie lub nie, na drogę przestępczą. Klienci odwiedzający moją Kancelarię często pytają, czy pomimo popełnienia określonego czynu, istnieje szansa, aby nie zostali skazani?

Odpowiedź brzmi tak, jednakże muszą zostać spełnione ściśle określone przez prawo warunki. Niniejszym wpisem odpowiem na najczęściej zadawane pytania przez Klientów ubiegających się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Tym samym jako adwokat w sprawach karnych na terenie Trójmiasta Gdynia Gdańsk Sopot oraz całej Polski, zapraszam do zapoznania się z pozostałymi wpisami na blogu:

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Instytucja z art. 66 k.k. – warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest niczym innym jak możliwością zaniechania kontynuowania postępowania wobec oskarżonego, jeżeli spełnione są określone warunki przewidziane w kodeksie karnym. Jest to więc swego rodzaju szansa dla sprawcy, który ma okazję na poprawę swojego zachowania w czasie próby. Nie oznacza to, że po orzeczeniu warunkowo umarzającym sprawca jest ‘’wolny’’, gdyż sąd umarzając postępowanie, nałoży na niego obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody, a w okresie próby może oddać sprawcę pod dozór kuratora lub innej osoby/instytucji, która zajmuje się pracą i wychowywaniem zdemoralizowanych.

Zgodnie z nazwą – umorzenie jest warunkowe, co oznacza, że oskarżony podlegać będzie próbie na okres od roku do 3 lat, od dnia uprawomocnienia się wyroku. Związane są więc z tym tzw. obowiązki próby jak np. przeproszenie pokrzywdzonego, łożenie na utrzymanie innej osoby, informowane sądu lub kuratora o przebiegu próby, poddanie się terapii uzależnień lub powstrzymywanie się od nadużywania środków odurzających/alkoholu, które sąd może nałożyć na sprawcę w wyroku warunkowo umarzającym.

Dodatkowo sąd może nałożyć obowiązek zadośćuczynienia za krzywdę albo nawiązkę. Ponadto sąd morze orzec odpowiednie świadczenie pieniężne, a nawet zakaz prowadzenia pojazdów.

Kiedy mogę ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

O warunkowe umorzenie postępowania można ubiegać się jedynie w sytuacji, kiedy spełnione zostały określone ustawą warunki. Podkreślić należy, że łączne spełnienie przesłanek wskazanych w art. 66 k.k. nie świadczy o tym, że sąd wyda wyrok umarzający, bowiem nie jest to obowiązek, a prawo dla sądu. O jakie warunki chodzi?

Powyższa przesłanka ma więc zastosowanie do przestępstw drobnych, gdzie stopień winy i społecznej szkodliwości ma być ‘’nieznaczny’’, czyli wyższy niż znikomy (żaden) – wtedy nie byłoby mowy o przestępstwie, ale i niższy niż znaczny.

  • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości – chodzi tutaj o taką sytuację, kiedy to sąd po zbadaniu czy dane przestępstwo zostało popełnione, a także okoliczności z tym związanych nie będzie miał żadnych wątpliwości w tym zakresie. Co warto wspomnieć, przyznanie się sprawy do zarzucanego mu czynu nie jest wystarczające, aby uznać, że przesłanka została spełniona.
  • niekaralność za przestępstwo umyślne – czynem umyślnym jest sytuacja, kiedy sprawca dąży do tego oraz chce popełnić przestępstwo. Tym samym przestępstwem umyślnym, jest działanie, w którym sprawca podejmuje kroki, aby zrealizować swój zamiar.
  • postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie przestrzegał porządku prawnego – inaczej mówiąc, jest to tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna. Powyższa sytuacja będzie miała miejsce, kiedy sprawca wyraża skruchę za popełniony czyn, a jego zachowanie cechuje wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie popełni ponownie czynu zabronionego.
  • kara pozbawienia wolności za określony czyn nie może przekraczać 5 lat – ponownie więc podkreślony zostaje okoliczność, że instytucja warunkowego umorzenia postępowania przeznaczona jest dla sprawców tzw mniejszej wagi jak np. drobne kradzieże lub przestępstwo niealimentacji.

Kto może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Z pewnością wniosek o warunkowe umorzenie postępowania może złożyć sprawca zarzucanego mu czynu – na każdy etapie postępowania karnego, a także jego obrońca.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem aktualnych przepisów, do złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania właściwy jest również prokurator. Wówczas, jeśli spełnione są powyżej wymienione przesłanki, które uzasadniałyby zastosowanie instytucji z art. 66 k.k. prokurator, może skierować taki wniosek zamiast aktu oskarżenia.

Jeśli jednak ani sprawca, ani prokurator nie złożą wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, sąd może orzec o tym ‘’z urzędu’’, o ile uzna, że oskarżony spełnia określone warunki.

Czy prokurator może warunkowo umorzyć postępowanie?

Może się wydawać, że na etapie postępowania przygotowawczego to prokurator jest właściwym organem, aby warunkowo umorzyć postępowanie. Nic bardziej mylnego!

Na każdym etapie postępowania karnego jedynym organem do orzekania o warunkowym umorzeniu jest sąd.

Czy po warunkowym umorzeniu postępowania będę uznawany za karanego?

W wielu przypadkach, oskarżeni występujący z wniosek o warunkowe umorzenie, zastanawiają się, czy po wyroku warunkowo umarzającym będą uznawani za karanych. Podyktowane jest to przede wszystkim charakterem wielu zawodów np. policjanta czy też wychowawcy na koloniach, gdzie istnieje wymóg niekaralności, aby móc wykonywać określony rodzaj pracy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego ,,Wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie jest wyrokiem skazującym’’ – Postanowienie z dnia 17 maja 2000 r., I KZP 7/00. W związku z czym warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest skazaniem, tym samym sąd nie orzeka o karze. Jeśli więc brak jest kary, to nie ma karalności – a sam zainteresowany może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o niekaralności. 

Warunkowe umorzenie postępowania a jazda po alkoholu? Czy można?

Prowadzenie po alkoholu stanowi przestępstwo z art. 178a k.k., które zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Spełniona zostają więc jedna z przesłanek, dzięki którym istnieje możliwość ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania – m.in. ‘ kara pozbawienia wolności za określony czyn nie może przekraczać 5 lat’’.

 Jeśli więc pozostałe przesłanki przemawiają na korzyść sprawcy, jak najbardziej istnieje możliwość, aby dążyć do warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę pod wpływem alkoholu.

Jest to wyjątkowo pomocna instytucja dla osób, które na co dzień wykonują zawody związane z transportem, bowiem sąd nie musi orzekać o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nawet jeśli sąd postanowi o zakazie prowadzenia pojazdów, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania z pewnością będzie to znacznie krótszy okres – dla przypomnienia, orzeczenie warunkowego umorzenia postępowania dla kierowcy oznacza, że w dalszym ciągu jest uznawany za osobę niekaraną. 

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?