Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53B lok. B507 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

Prawo autorskie i własność intelektualna
Kancelaria Trójmiasto

Prawo autorskie i własność przemysłowa to dziedziny prawa, które mają coraz większe znaczenie. Digitalizacja świata oraz postęp techniczny sprawiły, że własność intelektualna coraz częściej musi być uwzględniana w stosunkach cywilnoprawnych. Jako adwokat od wielu lat zajmuję się pomocą przedsiębiorcom we właściwym uregulowaniu spraw związanych z prawami autorskimi i wł. przemysłową. Doświadczenie w tych sprawach wyniosłem nie tylko z pracy dla wielkich firm w Gdyni, Gdańsku i Warszawie, ale również czerpiąc wiedzę od najlepszych praktyków w kraju w ramach Szkoły Praw im. Hugo Grocjusza z siedzibą w Krakowie.

Prawo autorskie i własność intelektualna - do kogo kierowana jest usługa?

Mogłoby się zdawać, że usługi w ramach prawa autorskiego i własności intelektualnej mogą być świadczone wyłącznie dla branży kreatywnej. Branża kreatywna tj. agencje marketingowe, branża fotograficzna, twórcy muzyki, scenarzyści, aktorzy, blogerzy to naturalne grono osób zainteresowanych usługami kancelarii. Ale błędem jest ograniczać adresatów tej usługi wyłącznie do powyższej grupy. Aktualnie, w praktycznie każdej branży potrzebne jest prawidłowe, bezpieczne uregulowanie praw własności intelektualnej. W jakich sytuacjach zatem będzie potrzebna asysta adwokata od prawa autorskiego?

 • uregulowanie kwestii przy przeniesieniu autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez zleceniobiorców/wykonawców
 • sprzedaż i oferowanie produktów/usług dla szerokiego kręgu odbiorców w tym w Internecie np. szkolenia, produkty cyfrowe
 • zawieranie między przedsiębiorcami umów na wykonanie dzieła, produkcję materiałów firmowych
 • zawieranie umów barterowych, umów o sponsoring,  o partnerstwo w wydarzeniu, organizację eventów,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej przy robotach budowlanych,
 • wykorzystanie wizerunku osoby fizycznej, w tym np. pracownika podczas udziału w sesji zdjęciowej, filmie promującym firmę
 • podrabianie produktów, niedozwolone naśladownictwo

Własność intelektualna kancelaria prawna- zakres usług

W ramach obsługi tematów związanych z szeroko pojętą własnością intelektualną (nie tylko prawo autorskie) kancelaria oferuje m.in.

 • sporządzenie, opiniowanie, negocjowanie umów licencyjnych i umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych
 • ochrona praw autorskich i wizerunku , w tym reprezentowanie w sporach sądowych
 • ochrona praw własności intelektualnej w Internecie
 • doradztwo w zakresie rejestracji i ochrony znaków towarowych,
 • zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności w zakresie podrabiania, niedozwolonego naśladownictwa,
 • zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych
 • zwalczanie obrotu towarów podrobionych
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how i reprezentacja przedsiębiorcy w sporach
 • rejestracja i ochrona znaków towarowych

Co to jest prawo autorskie?

Prawa autorskie można rozumieć dwojako. Z jednej strony prawo autorskie to zbiór przepisów i norm dotyczących wchodzących w skład praw własności intelektualnej. Podstawowym źródłem tych przepisów w Polsce jest  ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z drugiej strony mówiąc o prawach autorskim możemy mieć na myśli ogół praw twórczych przysługujących danemu podmiotowi na gruncie prawa autorskiego. Często zdarza się nam słyszeć, że komuś przysługują prawa autorskie. W mojej ocenie jest to skrót myślowy, ale dopuszczalny.

W każdym razie przedmiotem prawa autorskiego jest:

każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). (art 1 ust. 1 ust. o pr. aut.)

Na bazie powyższej definicji często dochodzi do ciekawych sporów w zakresie ochrony pr.aut.

Co nie podlega prawu autorskiemu?

Nie podlegają prawu autorskiemu wszelkie przejawy działalności twórczej, które nie spełniają powyższej, ustawowej definicji. Ponadto, ustawa wprost wskazuje, że z prawnoautorskiej ochrony nie korzystają:

 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
 • proste informacje prasowe.

Autorskie prawa majątkowe

Podstawą autorskich praw majątkowych jest uprawnienie twórcy do wyłącznego korzystania z własnego utworu oraz do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z jego tworu od innych. Aut. pr. maj. podlegają również ograniczeniom: czasowym (wygasają z terminem 70 lat od śmierci twórcy), w korzystaniu (dozwolony użytek osobisty, prawo cytatu).

Autorskie prawa majątkowe są również zbywalne i dziedziczne. Oznacza to, że twórca może przenieść uprawnienia, które posiada na inny podmiot za życia. Mogą być one również przedmiotem spadku. Twórca może zezwolić na korzystanie z danego utworu np. na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Mogą być one również przedmiotem umowy licencyjnej czy też przedmiotem najmu lub dzierżawy. We wszystkich tych umowach rola adwokata jako osoby, która zadba o ochronę praw uprawnionego jest nieoceniona.

Autorskie prawa majątkowe mają ogromne znaczenie w praktyce. Codziennie słuchamy muzyki, korzystamy z internetu, oglądamy filmy, seriale, czytamy książki. Wreszcie korzystamy z aplikacji, korzystamy z telefonów, aut. We wszystkich tych czynnościach dnia codziennego towarzyszą nam efekty pracy twórczej ludzi. Autorskie prawa majątkowe kojarzą się zazwyczaj wyłącznie z artystami, piosenkarzami, aktorami. To błąd, bo autorskie prawa majątkowe mogą przysługiwać również twórcy oprogramowania, aplikacji.   

Autorskie prawa osobiste

W przeciwieństwie do autorskich praw majątkowych, te osobiste są niezbywalne. Oznacza to, że nie można ich przenieść żadną umową na inny podmiot. Osobiste prawa autorskie związane są z więzią twórcy z utworem – stąd ich niezbywalny charakter.  Wyrażają się one przede wszystkim w prawie twórcy do:

 • autorstwa utworu;
 • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
 • nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Czy autorskie prawa osobiste nie mogą być zatem przedmiotem umowy? Mogą, a często nawet muszą. Umowy twórcy z innymi podmiotami mogą bowiem polegać na uregulowaniu zakresu korzystania z tych praw. Warto zatem skorzystać w takich sprawach z pomocy kancelarii prawnej.

Prawnik od praw autorskich Gdynia Gdańsk i reszta Polski

Jako prawnik pomagam w kwestiach związanych z uregulowaniem praw autorskich oraz ochroną szeroko pojętej własności intelektualnej. Co prawda, działam przeważnie w Trójmieście (Gdynia, Gdańsk, Sopot) i Kutnie, jednak nie widzę przeszkód, aby pomóc przedsiębiorcom z pozostałej części Polski. Moja kancelaria działa bowiem w całej Polsce. W tym celu zachęcam do kontaktu mailowego, telefonicznego. 

W ramach świadczenia usług na rzecz klientów z pozostałej części Polski bywam w następujących miastach: Warszawa, Płock, Katowice, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Elbląg.

ADWOKAT GDYNIA - ADRES
Gdynia, ul. Śląska 53B/B507,
ADWOKAT KUTNO - ADRES
Kutno, Gołębiew Stary 39a
TELEFON