Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53B lok. B507 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

Kredyty frankowe,
Kancelaria frankowa Gdynia, Gdańsk, Sopot

W latach 2005-2010 kredyty frankowe były bardzo ochoczo udzielane przez banki. Duża grupa frankowiczów to ludzie, którzy zostali przekonani przez pracowników banku/banki do skorzystania z oferty na zawarcie umowy kredytu frankowego. Niektórzy z moich klientów wprost przyznają, że na kredyt złotówkowy nie mogli liczyć, bo nie mieli zdolności kredytowej w złotówkach. Niektórzy z kolei byli przekonywani, że frank szwajcarski zawsze będzie na niskim poziomie i nie ma się czym przejmować. Mało kto z frankowiczów miał świadomość tego jak naprawdę wygląda działanie kredytów frankowych i innych walutowych oraz kto naprawdę ponosi ryzyko przy zaciągnięciu takiego kredytu. Znasz to?

Potrzebujesz kogoś kto wyjaśni Ci wszelkie zawiłości i wytłumaczy co możesz zyskać i jakie jest ryzyko w sporze z bankiem o kredyt frankowy?  Kancelaria frankowa to coś czego szukasz? Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a jeżeli będziesz miał dodatkowe pytania skontaktuj się ze mną telefonicznie. Jesteś z Gdyni, Gdańska lub województwa pomorskiego? Spotkajmy się u mnie w biurze: Gdynia, ul. Śląska 53B/B507. Spokojnie wszystko wytłumaczę.

Dlaczego w ogóle kredyty frankowe są niezgodne z prawem?

Prawo dopuszcza, co do zasady, zawarcie umowy o tzw. kredyty walutowe. Zawarcie umowy o kredyty frankowe było i jest zatem dopuszczalne, ale treść tych umów musi spełniać warunki wynikające z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Problem w tym, ze większość umów kredytu indeksowanego do CHF czy też denominowanego do CHF zawartych w latach 2004-2010 nie była zgodna z prawem. Praktycznie każda umowa kredytu frankowego, z którą zgłosili się do mnie klienci, zawierała w swojej treści postanowienia, które:

1. Powodują, że umowa w świetle prawa jest nieważna i kredytobiorca (konsument) może wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie nieważności takiej umowy. 

2. Są postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi) tj. takimi, które naruszają prawa i obowiązki kredytobiorców (konsumentów) w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy.

Z takimi postanowieniami mamy do czynienia np.:

– kiedy w umowie bank ma uprawnienie do jednostronnego ustalania kursu przeliczeniowego raty w oparciu o tabele kursową banku. Postanowienie takie, nie tylko narusza prawa i obowiązki kredytobiorcy-konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając ich interesy, ale niezgodna jest również z zasadą swobody umów. Nie można bowiem uznać za ważną, umowę, w której jedna ze stron  samodzielnie określa świadczenie drugiej strony,

– w umowach, które jako walutę kredytu wskazują na franki szwajcarskie, a do dyspozycji kredytobiorcy została oddana kwota w złotych polskich i również kwotę w złotych polskich miał on obowiązek zwrócić. Jak wynika bowiem z orzecznictwa, taka umowa nie spełnia warunków art 69 ustawy prawo bankowe.

To tylko niektóre z argumentów, które można powołać w umowie kredytowej. W zależności bowiem od treści stosunku prawnego między kredytobiorcą (konsumentem), a bankiem można przywołać również inne argumenty prowadzące do wniosku, że umowa jest nieważna lub/oraz zawierająca niedozwolone postanowienia.

Kredyty frankowe - przykładowe klauzule abuzywne w umowach

Poniżej przedstawiam listę przykładowych klauzul abuzywnych, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia działając jako tzw. kancelaria frankowa. Lista jest wyłącznie przykładowa i nie jest oczywiście wyczerpująca.

Poniższą listę publikuję z kilku względów. Przede wszystkim wierzę, że podobnie jak niniejszy artykuł pomoże to wielu osobom zlokalizować samodzielnie takie postanowienia w swojej umowie  i zrozumieć/unaocznić problem kredytów frankowych. Uwaga – to, że w swoim kontrakcie z bankiem znajdziesz poniższe klauzule nie daje 100 procentowej pewności, że należy wnieść pozew przeciwko bankowi. Zalecam mimo wszystko kontakt z adwokatem celem zbadania całej umowy i wszelkich okoliczności związanych z jej zawarciem.

Mbank S.A. - BRE Bank - umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF oraz umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF

 • „Waluta waloryzacji Kredytu: CHF. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi (…). Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie”
 • “Multibank/Mbank/BRE Bank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek, Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1, zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia kredytu”
 • „Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” (klauzula niedozwolona na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 27 grudnia 2010 r., w sprawie XVII AmC 1531/09 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2013 r., w sprawie VI ACa 441/13)
 • „Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitało-odsetkowej, a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującym w dniu i godzinie spłaty.”

GE Money Bank S.A. - umowa kredytu.

 • W dniu wypłaty saldo jest wyrażone w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredtów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA opisanej szczegółowo w §17 następnie saldo walutowe przeliczanej jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest kredyt podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. opisanej szczegółowo w §17″
 • “Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji. “
 • “Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża kupna. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.”
 • “Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danych dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A.”
 • “Obowiązujące w danych dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszane są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku S.A.”

POLBANK EFG / EFG Eurobank Ergias S.A. / Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce

Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG:

 • “W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczaje jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz.” 
 • „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej: 1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”.

Nordea Bank Polska S.A. / PKO BP S.A. - Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat

 • „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłacana w złotych, zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych. W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej ryzyko związane ze zmianą kursu waluty ponosi kredytobiorca z uwzględnieniem (…)”

 • „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1) harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany, 2) spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 3) do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według tabeli kursów z dnia spłaty.

GETIN BANK S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi (Dawniej Getin Bank S.A. DOM Oddział w Łodzi - umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF

 • “W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”
 • „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w <<Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych>> do CHF obowiązującego w dniu spłaty”.

Bank Ochrony Środowiska - umowa kredytu hipotecznego denominowanego

 • “Uruchomienie kredytu następuje w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu na CHF po kursie kupna dewiz obowiązującym w Banku w dniu uruchomienia kredytu.”
 • “Kredytobiorca zobowiązany jest dokonywać spłaty rat kredytu w złotych według kursu sprzedaży CHF ogłaszanego przez Bank na dzień spłaty, określony w niniejszej umowie.”

Deutche Bank PBC S.A.

 • „(…) W przypadku wypłaty w złotych lub innej walucie niż określona w pkt 2 Tabeli Bank zastosuje kurs kupna CHF opublikowany w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.”, obowiązujący w Banku w dniu wypłaty kwoty Kredytu lub jego transzy.”

 • “Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążanie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej raty w CHF zadłużenia przeterminowanego i innych należności banku w CHF obliczanych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutche Bank PBC S.A. obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty kwoty kredytu.”

Unieważnienie umowy frankowej

“Unieważnienie umowy kredytowej” czy też mówiąc poprawnie: “stwierdzenie nieważności umowy” jest rozwiązaniem obecnie najkorzystniejszym dla kredytobiorców.

Skutkiem bowiem orzeczenia o nieważności umowy jest to, że:

1. Umowę traktuje się jako niezawartą, co oznacza, że  dotychczasowe wpłaty kredytobiorcy na rzecz banku z tytułu spłaty rat kredytowych można traktować jako świadczenie nienależne.

2. W konsekwencji bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie dotychczasowe wpłaty, zaś kredytobiorca powinien liczyć się z koniecznością zwrotu na rzecz banku kwoty kredytu, którą bank mu udostępnił. Efektem tego jest to, że kredytobiorca zwraca bankowi wyłącznie kapitał, który od niego otrzymał. Bez odsetek. 

3. W efekcie stwierdzenia nieważności umowy kredytobiorca ma możliwość wykreślić hipotekę (jeżeli takowa zabezpieczała umowę kredytu frankowego).

Czym jest odfrankowienie?

“Odfrankowienie” to wyłącznie potoczne określenie sytuacji, w której sąd rozpoznający sprawę sprawę na wniosek kredytobiorcy ustala, że poszczególne postanowienia umowy kredytu frankowego są niedozwolone. W konsekwencji postanowienia te nie wiążą kredytobiorcy, zaś umowę strony mogą wykonywać dalej, z tym zastrzeżeniem, że abuzywne  (niedozwolone) postanowienia traktuje się jako wykreślone. Tym samym umowę kredytu traktuje się jako dalej obowiązującą z tym zastrzeżeniem, że jest to kredyt w walucie polskiej oprocentowany najczęściej jako LIBOR + marża. Kredytobiorca może oczywiście żądać (i to jeszcze w tym samym procesie) zwrotu nadpłat, które dokonywał w oparciu o niedozwolone postanowienia umowne za 10 lat wstecz.

Mam kredyt frankowy - co zrobić?
Kancelaria frankowa Gdynia Gdańsk Sopot

Masz kredyt frankowy i zastanawiasz się co z nim zrobić? Zastanawiasz się, która kancelaria frankowa będzie w stanie Ci pomóc, a przede wszystkim powoli i spokojnie wyjaśnić Ci: 

 • jakie masz prawa i możliwości związane z umową kredytu frankowego?
 • które z rozwiązanie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze i najbardziej dopasowane do Twojej życiowej sytuacji?
 • jakie jest ogólne ryzyko sporu z bankiem oraz ryzyko związane z najkorzystniejszym dla Ciebie rozwiązaniem oraz pozostałymi możliwościami? 
Jeśli jesteś z Trójmiasta – Gdyni, Gdańska, Sopotu zapraszam na spotkanie w biurze kancelarii w Gdyni bądź do rozmowy telefonicznej/telekonferencji, gdzie po zapoznaniu się i po analizie umowy będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania i poradzić Ci, co zrobić. 
 
Od czego zacząć? Wystarczy, jeżeli prześlesz na adres mailowy kancelarii: biuro@kancelariamw.pl skan umowy o kredyt frankowy lub inny kredyt walutowy wraz z wszelkimi aneksami, które podpisałeś. Tylko tyle wystarczy, abyś mógł uzyskać precyzyjne odpowiedzi na każde z zadanych wyżej pytań.
 
Zachęcam również do zapoznania się z treściami, które publikuję na blogu, dotyczącymi kredytów frankowych:
 

Najczęściej zadawane pytania o kredyty frankowe / walutowe

Kredyty frankowe czy też inne kredyty walutowe mogą przyprawić o nie mały ból głowy. Powyższe informacje to wyłącznie wierzchołek góry lodowej pytań, na które staram się odpowiadać kredytobiorcom na spotkaniu. Poniżej prezentuję krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o kredyty frankowe:

1. Czy mogę żądać zawieszenia spłaty kredytu frankowego na czas trwania procesu z bankiem? 

Tak. Jest to jedna z możliwości, które kancelaria omawia z klientem podczas spotkania. Więcej na ten temat we wpisie na blogu dotyczącym zawieszenia spłaty kredytu frankowego.

2. Zawarłem umowę kredytu frankowego/walutowego jako przedsiębiorca, czy mam jakiekolwiek możliwości walki z bankiem?

Tak. Trzeba wziąć, jednak pod uwagę, że tego typu spór będzie oparty o inną strategię. Nie będzie możliwości “odfrankowienia” umowy z uwagi na to, że tego typu rozwiązanie dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich. Natomiast będzie możliwe żądanie ustalenia nieważności umowy.

3. Zawarłam umowę kredytu złotowego, który następnie aneksowałam z bankiem w ten sposób, że kredyt został przewalutowany. Czy mam jakąkolwiek możliwość walki z bankiem?

Tak. Musimy wziąć jednak poprawkę na to, że ustalenie nieważności/odfrankowienie będzie dotyczyć wyłącznie aneksu zawierającego niedozwolone postanowienia/nieważne postanowienia. 

4. Gdynia / Gdańsk to moje miasto i nie chciałabym jeździć na rozprawy do Warszawy… Czy muszę pozywać bank wg jego siedziby? Czy mogę pozwać bank wg miejsca swojego zamieszkania?

Tak, powództwo w sądzie w Gdyni lub w sądzie okręgowym w Gdańsku (w zależności od przedmiotu sporu i wybranego rozwiązania) będzie możliwe w powyższym przykładzie. Dokładnie od 7 listopada 2019 r. kodeks postępowania cywilnego (art. 37(2) kpc) dopuszcza taką możliwość. 

5. Spłaciłem w całości kredyt i nie mam żadnych zobowiązań wobec banku. Czy jest o co walczyć?

Tak, całkowita spłata kredytu nie stanowi przeszkody do żądania zwrotu zapłaty kwot uiszczonych ponad zapłacony kapitał. 

6. W roku 2012 zawarłem z bankiem aneks o tym, że będę mógł spłacać zobowiązanie w CHF. Czy to stanowi przeszkodę?

Nie, zawarcie aneksu w związku z tzw. ustawą antyspreadową nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia, że umowa jest nieważna. Istotny jest bowiem moment zawarcia tej umowy.

7. Czy ma znaczenie fakt, że mieszkanie które sfinansowałem i zakupiłem z kredytu było przeze mnie wynajmowane?

Istotny jest moment zawarcia umowy. Jeżeli mieszkanie było zakupione na cele mieszkaniowe, a nie na cele prowadzonej działalności gospodarczej to nie ma to żadnego znaczenia. 

PRAWNIK GDYNIA
Gdynia, ul. Śląska 53B/B507
ADWOKAT KUTNO
Kutno, Gołębiew Stary 39a
TELEFON