Gdzie pozwać bank w sporze frankowym?

Pozwanie banku w sporze frankowym – co musisz o nim wiedzieć? Aby skutecznie wystąpić z powództwem przeciwko bankowi w sprawie frankowej, należy skierować je do właściwego Sądu. Jakiego?

Jakie są właściwości Sądów?

Właściwością Sądu nazywamy rozdzielenie kompetencji pomiędzy poszczególnymi Sądami danego państwa. Pozwala ona ustalić, jaki Sąd powinien rozpoznać i rozstrzygnąć daną sprawę cywilną.

Właściwość Sądu można podzielić na:

  • rzeczową,
  • miejscową.

Pierwsza z nich oznacza zakres spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Sądy różnego rzędu.

Z kolei drugi rodzaj właściwości, pozwala na rozgraniczenie kompetencji Sądów tego samego rzędu ze względu na zasięg terytorialny.

Właściwość Sądów w sprawach frankowych – jaki Sąd w sprawie frankowej?

Właściwość rzeczowa Sądu

Chcąc wytoczyć powództwo w sprawie frankowej, w pierwszej kolejności konieczne jest określenie właściwości rzeczowej Sądu. Możesz to zrobić w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Wskazują one, że w odniesieniu do spraw majątkowych, a do takich należą sprawy frankowe, właściwość rzeczowa Sądu zależy od wartości przedmiotu sporu. Oznacza ona wysokość dochodzonego roszczenia. I tak:

  • dla roszczeń poniżej 75 tysięcy złotych, właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy,
  • dla roszczeń powyżej 75 tysięcy złotych, właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy.

Oznacza to, że zdecydowana większość spraw frankowych trafia do Sądów Okręgowych, gdyż w ich przypadku wysokość dochodzonych roszczeń znacząco przekracza kwotę 75. 000 złotych.

Właściwość miejscowa Sądu

Począwszy od 15 kwietnia 2023 r. obowiązuje nowelizacja prawa wg której frankowicz może pozwać bank wyłącznie przed sąd swojego miejsca zamieszkania. Dotyczy to wszelkich sporów konsumenta związanych z umową kredytu waloryzowanego, denominowanego, indeksowanego do waluty obcej.

Inna sprawa tyczy się kredytów związanych z działalnością gospodarczą. Jeżeli jesteś przedsiębiorcom to całkiem możliwe, że bank w umowie kredytu frankowego narzucił Ci właściwość wg swojej siedziby. Swoboda w zakresie umówienia się co do właściwości miejscowej Sądu powszechnego umożliwiała stosowanie takich postanowień. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego – strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten jest wówczas wyłącznie właściwy do rozstrzygnięcia zaistniałego sporu, chyba, że przepisy przewidują tzw. właściwość wyłączną. Na ogół strona przedstawiająca wzór umowy wskazuje, iż Sądem właściwym jest ten, którego okręg obejmuje jej siedzibę.

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu w sprawie frankowej?

W sprawach dotyczących kredytów frankowych, obliczenie wartości przedmiotu sporu (wps) zależy od ich „typu”. Innej metody należy użyć w przypadku gdy roszczenie powoda dotyczy unieważnienia całej umowy, a innej jeżeli występuje on o tzw. odfrankowienie kredytu, a więc jedynie wyeliminowania z umowy klauzuli indeksacyjnej.

Musisz jednak pamiętać, że w obu tych przypadkach wps będzie wynikać z wysokości żądanego zwrotu świadczenia nienależnego, a więc kwoty, która została zapłacona na rzecz banku bez podstawy prawnej.

Unieważnienie umowy frankowej

W przypadku żądania zapłaty na podstawie unieważnienia umowy frankowej, na wartość przedmiotu sporu składa się suma wszystkich rat zapłaconych przez powoda na podstawie zawartej z bankiem umowy. Obejmuje ona także wszelkie opłaty, które zostały na jego rzecz uiszczone, takie jak opłaty prowizyjne czy też kwoty na pokrycie składek ubezpieczeniowych. Wszystko zależy więc od przestrzeni czasowej, w jakiej nastąpiła spłata kredytu, na przykład, jeśli trwało to rok, wówczas wps stanowić będzie suma rat za dwanaście miesięcy.

Podkreślić przy tym trzeba, że należy dokonać osobnego zsumowania kwot rat, które zostały zapłacone:

  • w walucie polskiej,
  • we frankach szwajcarskich.

Zaznaczyć należy, że dla określenia wartości przedmiotu sporu w sprawie o roszczenie pieniężne wyrażone w walucie obcej miarodajny jest kurs tej waluty w dniu wniesienia pozwu. Tym samym, późniejsze zmiany w tym przedmiocie są bez znaczenia.

Odfrankowienie kredytu

W przypadku, gdy powód żąda „odfrankowienia” umowy kredytowej wartość przedmiotu sporu stanowi kwota będąca różnicą pomiędzy sumą dokonanych przez powoda rzeczywistych wpłat na recz banku a sumą wyliczonych hipotetycznie rat, jakie w tym samym okresie powinny były zostać uiszczone w takiej wysokości, jaka byłaby właściwa, gdyby umowa kredytowa nie zawierała postanowień niedozwolonych, a więc niejako z pominięciem klauzuli indeksacyjnej.

Reasumując – to do którego Sądu według właściwości miejscowej skierujesz swój pozew w sprawie frankowej zależy od Twojego wyboru. Mam nadzieję, że dylemat: gdzie pozwać bank – sprawa frankowa? został rozwiązany dzięki lekturze powyższego wpisu. Jeśli masz dodatkowe pytania w tej kwestii, zapraszam do kontaktu z moją kancelarią frankową.
 
Zachęcam również do zapoznania się z treściami, które publikuję na blogu, dotyczącymi kredytów frankowych: