W ramach walki z epidemią COVID-19 rząd uruchomił kolejne wsparcie dla przedsiębiorców (o poprzednich można przeczytać w jednym z poprzednich wpisów). Nowy rządowy program pomocy to tzw. tarcza finansowa PFR  (Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna).  Podstawowym instrumentem wsparcia są subwencje finansowe, z których część będzie bezzwrotna po spełnieniu określonych warunków. Sam program funkcjonuje w oparciu o ustawę o systemie instytucji rozwoju oraz “skromny” 65 stronicowy regulamin.  Kto może skorzystać z pomocy? Jakie są warunki programu? Jakie są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania? Zapraszam do artykułu.

Kto może skorzystać z subwencji?

Z tarczy finansowej w ramach PFR może skorzystać przedsiębiorca niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej (w tym jako wspólnik spółki cywilnej), który:

1. Prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. i zatrudniał co najmniej 1 pracownika.  Jeżeli pracownika zatrudniałeś na 1/2 etatu – w dalszym ciągu spełniasz warunki programu. Jeżeli natomiast współpracowałeś wyłącznie z osobami na podstawie umowy zlecenie i dzieła – nie spełniasz warunku programu. Istotne jest zatem abyś zatrudniał chociaż jedną osobę, niezależnie od wymiaru czasu pracy.

2. Odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o minimum 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z kryzysem gospodarczym na skutek koronawirusa.

3. Nie posiada zaległości podatkowych oraz w składkach na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. Warunek pozostaje spełniony mimo zaległości jeżeli odroczono Ci płatność należności lub spłacasz je w ratach oraz jeżeli zaległości nie przekraczają 8,70 zł.

4.  Posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego działalność gospodarcza została zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w KRS albo CEIDG. Dodatkowo Główny Beneficjent Rzeczywisty (podmiot, który w ocenie PFR wywiera największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez wnioskodawcę np. w zakresie większości głosów w organach spółki) nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. raju podatkowym. Od tych wymagań są wyjątki bowiem, w przypadku nieposiadania przez wnioskodawcę rezydencji podatkowej na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wystarczy, że zobowiąże się do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku posiadania przez Głównego Beneficjenta Rzeczywistego rezydencji podatkowej w raju podatkowym wnioskodawca musi zobowiązać się do spowodowania, że Główny Beneficjent Rzeczywisty  przeniesienie rezydencję podatkową na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W obu przypadkach zakreślony został termin 9 miesięcy od dnia udzielenia subwencji. 

5. Na dzień złożenia wniosku nie był w stanie likwidacji, nie miał ogłoszonej upadłości, nie otwarto wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego. 

6. Posiada dostęp do bankowości elektronicznej banków biorących udział w programie. Oczywiście wiąże się to co do zasady z posiadaniem konta w danym banku. Ich lista jest dość długa (kliknij, aby otworzyć). Natomiast nie ma innej możliwości złożenia wniosku niż poprzez bankowość. 

7. Nie prowadzi określonego rodzaju działalności. Z dobrodziejstw programu nie skorzysta podmiot produkujący lub oferujący usługi, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka. Ponadto, działalności prowadzone przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawcy usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, w tym agencje ratingowe. No i jest jeszcze tajemnicza działalność obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych. Osobiście zastanawiam się na ile jest to wymóg przepisów prawa europejskiego, a na ile furtka do korzystania z “racjonalnej uznaniowości”.

To są podstawowe wymogi. Czy spełnienie ich wszystkich gwarantuje Ci uzyskanie subwencji? Nie. Po pierwsze musisz przejść proces decyzyjny. Sam PFR w regulaminie zaś wskazuje, że: “niektóre aspekty Programu mają charakter uznaniowy lub ocenny, w związku z tym odpowiednia decyzja będzie podejmowana przez Polski Fundusz Rozwoju, lub podmiot, za pośrednictwem którego Polski Fundusz Rozwoju realizuje Program”.  Nawet, jednak jeżeli uzyskasz pozytywną decyzję to wszystko zależy czy będzie jeszcze kasa. Gorąco polecam zatem pospieszyć się ze składaniem wniosków. Już pierwszego dnia bowiem wypłacono ponoć ponad 355 mln złotych.

tarcza pfr

Jaka jest wysokość pomocy?

Wysokość przyznanych środków finansowych zależy od kategorii przedsiębiorcy. Wyróżniamy zasadniczo 4 rodzaje przedsiębiorców: mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy oraz duzi przedsiębiorcy. Na potrzeby niniejszego wpisu zajmę się pierwszymi trzema, albowiem dla tych dużych są osobne indywidualne wymagania.

Mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorcy to ci, którzy zatrudniali co najmniej 1 pracownika a maksymalnie 9, z wyłączeniem właściciela, zaś roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln euro. Wysokość wsparcia zależy od dwóch kryteriów. Pierwsze z nich to poziom spadku przychodów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Drugie to liczba pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku wypłatę subwencji. Tutaj do liczby pracowników należy wliczyć osoby współpracujące zgłoszone do  ubezpieczenia społecznego. Warto dodać, że liczba pracowników w oparciu, o którą będziesz żądać konkretnej kwoty nie może być wyższą niż liczba pracowników  na dzień 31 grudnia 2019 r. albo na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim i w żadnym wypadku nie więcej niż 9 pracowników. Przykładowo, jeżeli w kwietniu 2019 r. zatrudniałeś 6 osób, w grudniu 2019 r. tych osób było 7, a na dziś dzień zatrudniasz 9 – przy określeniu kwoty subwencji weźmiemy liczbę 7. Tabela dotycząca wysokości możliwych do przyznania środków podana jest poniżej.

tarcza finansowa pfr

 
Jakie są warunki umorzenia kwoty wsparcia?

Co do zasady pomoc jest zwrotna. 25 % zawsze, bezwarunkowo podlega zwrotowi. Aby 75% wypłaconej kwoty była bezzwrotna musisz spełnić następujące warunki:

  1. Prowadzenie działalności przez minimum 12 miesięcy od uzyskania subwencji. Przy czym jeśli działalność prowadziłeś poniżej 12 miesięcy będziesz obowiązany do zwrotu całej 100% kwoty. Chodzi również o przypadki kiedy w okresie 12 miesięcy od uzyskania finansowania zawiesiłeś działalność, ogłosiłeś upadłość lub otwarto restrukturyzację. 
  2. Utrzymanie średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od 0 do 50 % bezzwrotnego wsparcia, w zależności od wskaźnika średniego zatrudnienia. Jeśli utrzymałeś co najmniej 100% zatrudnienia i prowadziłeś działalność przez 12 miesięcy możesz zachować do 75% wsparcia.

Reasumując – w przypadku spełnienia określonych warunków wysokość bezzwrotnego wsparcia dla mikroprzedsiębiorcy może wynosić aż 243.000,00 zł.

Mali i średni przedsiębiorcy

Maksymalna kwota, którą mogą uzyskać mali i średni przedsiębiorcy, jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów ze sprzedaży w 2019 r. Zależy ona od spadku przychodów  w związku z COVID-19 w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku względem miesiąca kalendarzowego odpowiadającego mu w roku poprzednim albo miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. (tu należy się drobna uwaga: jak niektórzy zapewne zauważyli dość ciężko jest porównać miesiąc poprzedzający złożenie wniosku z miesiącem poprzedzającym miesiąc  złożenia wniosku…). Dla kwoty wsparcia nie ma znaczenia liczba zatrudnianych pracowników. Przykładowo jeżeli miałeś spadek, którego wysokość wynosi 30%  maksymalna kwota subwencji stanowić będzie 4% przychodów osiągniętych przez Ciebie w 2019 r., nie więcej jednak niż 3.500.000 zł. To jest maksimum jakie żaden podmiot nie może przekroczyć. 

tarcza pfr

 
Jakie są warunki umorzenia kwoty wsparcia?

Podobnie jak u mikroprzedsiębiorców do zwrotu bezwarunkowo pozostaje 25% otrzymanej subwencji. Pozostałe 75% może zostać umorzone na następujących warunkach:

  1. Prowadzenie działalności przez co najmniej dwanaście miesięcy od uzyskania finansowania – 25 % subwencji bezzwrotne. W tym okresie nie możesz zawiesić działalności, ogłosić upadłości lub otworzyć restrukturyzacji. Jeśli to nastąpi –  będziesz obowiązany do zwrotu całej 100% kwoty wsparcia.
  2.  W przypadku utrzymania średniej liczby pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w wysokości do 25% kwoty subwencji
  3.  W przypadku wykazania straty gotówkowej na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja w wysokości dodatkowo do 25% kwoty bezzwrotne w zależności od poziomu straty. Jeżeli miałeś stratę większą niż 25% kwoty finansowania – nie zwrócisz do 25% tej kwoty.

    Maksymalnie zatem mały lub średni przedsiębiorca bezzwrotnie uzyska 2 625 000‬,00zł

pytania i odpowiedzi

Subwencja z PFR - pytania i odpowiedzi

1. Jakie są warunki zwrotu kwoty, której nie umorzono? 

Pomoc, która podlega zwrotowi, jest spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dacie udzielenia wsparcia.

2. Czy mogę łączyć wsparcie z innymi pomocami z tarczy antykryzysowej (postojowe, zwolnienie z ZUS, pożyczka)?

Subwencję można łączyć z innymi rodzajami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej takimi jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe. W przypadku, gdy wsparcie jest łączone z innymi rodzajami pomocy związanymi z COVID-19 stanowiącymi pomoc publiczną, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800.000 EUR. 

3. . Kto może złożyć wniosek o udzielenie subwencji finansowej w imieniu przedsiębiorcy np. jeżeli posiada łączną reprezentację dwóch członków zarządu?

Wniosek można  złożyć wyłącznie poprzez system bankowości. Wniosek może zostać złożony przez jedną osobę (niezależnie od zasad reprezentacji przedsiębiorcy), która posiada dostęp do bankowości elektronicznej i jest uprawniona do realizacji przelewów lub do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy. Osoba ta musi mieć możliwość podpisania wniosku przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych. Jeśli więc jest dwóch członków zarządu spółki – wymagane jest udzielenie pełnomocnictwa jednemu z nich lub innej osobie.

4. Czy w razie występowania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami konieczna jest zgoda małżonka na wystąpienie o wsparcie w ramach Programu?

Uzyskanie  zgody jest konieczne, jednakże jej dołączenie do wniosku nie będzie wymagane. Ponadto, we wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie, że został upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy.

5. Jeżeli zawiesiłem działalność po 31 grudnia 2019 r., a odwiesiłem przed złożeniem wniosku mogę się starać o wsparcie w ramach Programu?

Teoretycznie tak, ale musisz spełnić wszelkie warunki regulaminowe. Np. przy wsparciu dla mikrofirm zawieszenie działalności na dzień ustalenia liczby pracowników na potrzeby wyliczenia poziomu subwencji finansowej mogłoby skutkować brakiem możliwości udzielenia subwencji (przedsiębiorca najprawdopodobniej nie zatrudniałby nikogo na dzień ustalania poziomu zatrudnienia). 

6. Na co mogę wydać kwotę subwencji?

 Środki z subwencji mogą zostać przeznaczone przez wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. W regulaminie PFR wymienia takie koszty jak wynagrodzenia pracowników, koszty zakupu towarów i materiałów, koszty usług obcych, bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, koszty najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkie należności o charakterze publicznoprawnym, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu. Możesz wykorzystać środki również na przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty subwencji. Co istotne, nie możesz pieniędzy przeznaczyć na swoje płatności (np. swoje wynagrodzenie), ani osób lub podmiotów powiązanych z Tobą (np. rodzina).

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika albo masz jakieś pytania odnośnie powyższego wpisu – skontaktuj się ze mną.