Nowe zwolnienie z ZUS oraz kolejne świadczenie postojowe

Nie tak dawno, bo od 20 września 2020 r. obowiązują przepisy dotyczące zwolnienia z ZUS kolejnych przedsiębiorców. Informowałem o tym na we wpisie na blogu mojej kancelarii. Mamy jednak kolejną niespodziankę dla firm. Wczoraj Prezydent RP podpisał kolejną już nowelizację dobrze znanej niektórym ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. kolejne zwolnienie z ZUS oraz kolejne świadczenia postojowe wypłacane dla przedsiębiorców. Jakie są warunki nowych świadczeń oraz czy są dla wszystkich?

Plac Górnośląski 21

Jakie są warunki nowego zwolnienia z ZUS?

Nowe przepisy wprowadzają możliwość uniknięcia przykrego obowiązku opłacania należnych składek za okres lipiec – wrzesień. Na jakich zasadach?

Po pierwsze: zwolnienie nie jest przeznaczone dla wszystkich. Zgodnie z przepisami przysługuje ono wyłącznie podmiotom, które na dzień złożenia wniosku prowadzą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 (jako rodzaj przeważającej działalności) kodami: 

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
55.10.Z –  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
90.01.Z  – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
90.02.Z  -Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
93.29.A  – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
93.29.B  – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Po drugie: składki muszą być wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za okres, za który domagamy się ulgi. Firma musi być zgłoszona jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.

Po trzecie: przychód z działalności oznaczonej właściwymi kodami PKD uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Po czwarte: należy złożyć wniosek, nie później niż do 30.11.2020 r.

Jeżeli opłaciłeś ZUS za okres 07-09.2020 i uzyskasz pozytywną odpowiedź na wniosek o zwolnienie to będziesz miał możliwość żądać zwrotu zapłaconych składek lub zaliczenia ich na poczet dalszych należności.

Tych, którzy w pierwszej kolejności pomyśleli o zmianie PKD tak, aby na dzień składania wniosku mieć właściwe – przestrzegam przed kombinatoryką. Zmiana PKD nic nie da. Istotne jest bowiem to, że zwolnienie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności o odpowiednim PKD. Spadek przychodów liczysz natomiast w roku 2020 za miesiąc za który składasz wniosek (dla większości będzie to lipiec) porównując z analogicznym miesiącem w roku 2019 r. Tak naprawdę zatem, działalność o przeważającym PKD (a w zasadzie uzyskiwanie odpowiednich przychodów z tej działalności) musisz prowadzić już co najmniej od lipca 2019 r. Pamiętaj, wniosek składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kto dostanie kolejne postojowe?

Dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać również wyłącznie wybrańcom.  Będzie to prawie taka sama grupa przedsiębiorców jak ta legitymująca się odpowiednim PKD w przypadku zwolnienia z ZUS. “Prawie” to jednak słowo klucz. Kto zatem otrzyma kolejne wsparcie?

Po pierwsze: Pomoc będzie dotyczyła tych, którzy otrzymali już postojowe, a zatem spełniają wszystkie dotychczasowe wymogi.

Po drugie: Przedsiębiorcy, którzy na dzień złożenia wniosku jako przeważającą działalność mają wpisaną do odpowiedniego rejestru następujący kod: 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Większość pokrywa się z tymi PKD, co przy uldze w ZUS. Niestety, do grona szczęśliwców nie zaliczono przedsiębiorców o PKD: 55.10.Z –  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania oraz 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Z kolei agenci turystyczni i piloci wycieczek (PKD 79.11.A, 79.90.A) otrzymają postojowe na innych zasadach (o tym na samym końcu).

Po trzecie: aby uzyskać dodatkowe środki pieniężne należy złożyć oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Dodatkowe postojowe przysługuje w takich samych kwotach jak dotychczas (przeczytasz o tym między innymi we wpisach na moim blogu) i również trzykrotnie. Nie trzeba się również spieszyć z wysyłką wniosków. Takowe można składać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Co do agentów turystycznych, to nie będzie dotyczyć wymóg braku zawieszenia działalności gospodarczej. Piloci wycieczek z koeli otrzymają dodatkową pomoc nawet jeżeli zawiesili działalność przy czym zawieszenie może nastąpić po dniu 31 sierpnia 2019 a ich działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Zgodnie z nowelizowaną ustawą przepisy dotyczące postojowego oraz ZUS wejdą w życie w terminie 21 dni od momentu ogłoszenia ustawy. Zanim przedsiębiorcy złożą nowe wnioski będą musieli jeszcze trochę poczekać.