Co zmienia Tarcza antykryzysowa 3.0?

Ten rok nie rozpieszcza prawników i przedsiębiorców, jeśli chodzi o ilość i częstotliwość uchwalania nowych aktów prawnych. Niemal miesiąc upłynął od  uchwalenia przez ustawodawcę przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0, a już mamy jej nową wersję. Dla przypomnienia – tak roboczo nazywa się zbiór przepisów dotyczących szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Na mocy tych przepisów przedsiębiorcy mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie finansowe. Niektóre możliwości pomocy dla samozatrudnionych opisałem w tym wpisie. W międzyczasie pojawiła się również pomoc w postaci subwencji o czym również pisałem na łamach bloga.  Co zmienia się od 16 maja? Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na nowe formy pomocy? Jakie zmiany zachodzą w dotychczasowych środkach wsparcia? Zapraszam do lektury. 

Jakie zmiany w świadczeniu postojowym?

Do tej pory świadczenie postojowe przysługiwało przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. Zgodnie z nowymi przepisami postojowe otrzymają również te osoby, które otworzyły biznes przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

Skorzystam też z okazji, aby sprostować jedne z najczęściej pojawiających się błędnych informacji o postojowym:

1. Wniosek o świadczenie postojowe nie jest limitowany czasowo do czerwca czy też do lipca jak można przeczytać w niektórych źródłach. Wniosek o postojowe może być złożony do najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. 

2. Również błędnie często podaje się, że wniosek o kolejne postojowe można złożyć dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wypłacono postojowe. Nie jest to prawdą. Wniosek można złożyć, natomiast wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.

Jeżeli też chodzi o kolejne postojowe to tu jest największy galimatias. Przypomnę- zgodnie z ustawą przy kolejnym postojowym musisz złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o pierwsze postojowe nie uległa poprawie. Jak to rozumieć? ZUS na swojej stronie podaje wskazówki: “sam musisz ocenić czy Twoja sytuacja materialna uległa poprawie czy też nie (…) jeżeli np. pierwszy wniosek składałeś w kwietniu, to swoją obecną sytuację porównujesz do sytuacji z lutego. Nie musisz wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale Twoja sytuacja materialna powinna być porównywalna do tej z marca.” Na chłopski rozum wypadałoby zatem brać pod uwagę wyłącznie przychody, które wskazałeś w pierwszym wniosku i z nimi konfrontować przychody uzyskane w kolejnych miesiącach. Nikt natomiast nie jest w stanie zagwarantować, że ZUS nie przyjmie “innej koncepcji”.

covid-19

Co zmienia się w zwolnieniu z ZUS?

W kwestii zwolnień pojawiają się pozytywne zmiany. 

Po pierwsze – zwolnienie obejmie osoby, które korzystały z tzw. “ulgi na start”. Przypomnijmy, że ulga na start dotyczy osób, które rozpoczęły działalność po raz pierwszy albo podjęły ją po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zakończenia.  Polega ona na tym, że przez okres pierwszych 6 miesięcy od podjęcia działalności nie podlega się obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Taka osoba może opłacać wyłącznie składkę zdrowotną.  Od 16 maja możliwe jest zwolnienie z opłacenia składek zdrowotnych dla osób korzystających z tej ulgi za miesiąc kwiecień oraz maj 2020 r. Warunki to oczywiście złożenie wniosku do ZUS (o tym jak złożyć i gdzie wniosek można poczytać w tym wpisie) oraz:

1.  Prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. 
2. Dochód netto (bez VAT) uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek musi być nie wyższy niż 7000 zł.
3. Opłacanie składek wyłącznie na swoje własne ubezpieczenie zdrowotne oraz brak zaległości w ich płatności na dzień 31.12.2019 r.

Po drugie – zwolnienie obejmie osoby, które przekraczają 15 681 zł przychodu netto. Ustawodawca słusznie (i wreszcie można by rzec…) zauważył, że wielu przedsiębiorców osiąga przychody powyżej tej kwoty przy jednoczesnych bardzo wysokich kosztach uzyskania przychodów i niskich marżach.  Zwolnienie dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym też wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej). Dotyczy ono ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, wypadkowego, chorobowego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego. Okres za jaki można je uzyskać  to od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 r. Warunki?

1.  Prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. 
2. Dochód netto (bez VAT) uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek musi być nie wyższy niż 7000 zł.
3. Opłacanie składek wyłącznie na swoje własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz brak zaległości w ich płatności na dzień 31.12.2019 r.

pieniądze

Co nowego w pożyczce dla mikroprzedsiębiorcy?

Do tej pory pożyczkę mógł wziąć mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność przed 1 marca 2020 r.  Po zmianie o pożyczkę będzie mógł zawnioskować przedsiębiorca, który prowadził biznes przed 1 kwietnia 2020 r.

Czy pojawiają się nowe formy wsparcia?

Może nie tyle nowe, co pojawia się szersze wsparcie dla pewnej grupy pracodawców.

Jeżeli jesteś pracodawcą korzystającym z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych możesz otrzymać dofinansowanie w części niepodlegającej
dofinansowaniu na podstawie tej ustawy. Dofinansowanie dotyczy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Wniosek natomiast składać można w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Wniosek w wersji elektronicznej można złożyć na praca.gov.pl

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwotę stanowiącą:

1. sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społ. należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika – jeżeli spadek obrotów wynosi minimum 30%;

2. sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społ. należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – jeżeli spadek wynosi min. 50%,

3. sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem  wraz ze składkami na ubezpieczenia społ. należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – jeżeli spadek to minimum 80%.

Czy jeszcze coś ciekawego znajduje się w nowej Tarczy?

Mnie jako prawnika – profesjonalnego pełnomocnika – najbardziej interesują terminy procesowe, które do tej pory były zawieszone. Terminy wznowią bieg po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Co Ciebie może zainteresować?  Jeżeli jesteś pracodawcą to powinien zwrócić Twoją uwagę przepis o podniesieniu kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych. To na Tobie jako pracodawcy ciążą bowiem szczególne obowiązki wynikające z realizacji zajęć wynagrodzenia za pracę. Od 16 maja, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem Twojemu pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu to kwoty wolne od potrąceń wskazane w kodeksie pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. 

Na dziś to tyle. Zachęcam Cię do kontaktu jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika. W związku z “odmrażaniem gospodarki” i ja również się odmrażam 😉 Zapraszam na spotkanie do biura w Gdyni lub w Kutnie jeżeli masz taką potrzebę.