Odwołanie od decyzji
Tarcza finansowa PFR 2.0

Od 15 stycznia 2021 r. część przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach mogła składać wnioski o wsparcie w ramach tzw. Tarczy finansowej PFR 2.0. Niestety, tym razem znów wsparcie przysporzyło sporo problemów przedsiębiorcom. Coraz częściej zgłaszają się do mojej kancelarii osoby, które nie otrzymały w ogóle wsparcia mimo złożonego wniosku lub otrzymali wsparcie w zaniżonej kwocie. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Tarcza PFR 2.0 - decyzja negatywna - czy przysługuje odwołanie?

Zgodnie z regulaminem programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 złożenie odwołania możliwe jest w ściśle określonych sytuacjach. 

W przypadku kiedy przedsiębiorca otrzymał decyzję odmowną nie przysługuje mu odwołanie. Przysługuje mu natomiast możliwość ponownego złożenia wniosku na tych samych zasadach za pomocą systemu bankowości elektronicznej. W treści uzasadnienia odmownej decyzji przedsiębiorca powinien znaleźć powody decyzji odmownej – w większości przypadków chodzi o sytuacje dotyczące:

  • braku wymaganego PKD
  • braku wystarczającej wielkości spadku 
  • braku pracownika w datach wskazanych w regulaminie

W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnej lub ze wsparcia kancelarii, która pomoże wyprostować nieścisłości, które rzutują na negatywnej decyzji. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie i chciałbyś skorzystać z mojego doświadczenia jako adwokata– zapraszam do kontaktu. 

Odwołanie od decyzji Tarcza PFR 2.0 - kiedy można złożyć odwołanie?

Odwołanie od decyzji Tarcza finansowa PFR 2.0 przysługuje przedsiębiorcy w przypadku kiedy:

  •  przedsiębiorca otrzyma tylko część wnioskowanej kwoty, 
  • otrzyma całą wskazaną we wniosku kwotę, ale z okoliczności wynika, że wniosek mógł złożyć na kwotę wyższą. 
Jeżeli zaś chodzi o termin – odwołanie w sprawie Tarczy finansowej PFR 2.0 można złożyć od 1.02.2021, ale nie później niż 31.03.2020 r. Przedsiębiorcy zatem mają praktycznie dwa pełne miesiące na to, aby wyprostować pewne nieścisłości z urzędami i postarać się o wyższą kwotę wsparcia.

Kiedy nie można złożyć odwołania od decyzji Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Przedsiębiorca nie będzie mógł złożyć odwołania w przypadku kiedy otrzymał decyzję negatywną. Tak jak wspominałem wcześniej, w takim wypadku firma musi po prostu ponownie złożyć wniosek. Odwołanie nie będzie dopuszczalne również dopóki wcześniej złożone odwołanie nie zostanie rozpatrzone. Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy przysługuje uprawnienie do złożenia dwóch odwołań. Każde kolejne będzie skutkowało odrzuceniem wniosku bez jego rozpatrzenia.

Jak złożyć odwołanie od decyzji PFR 2.0?

Zasady składania odwołania są dość proste. W pierwszej kolejności należy wiedzieć, że odwołanie składa się za pomocą tego samego banku i systemu bankowości elektronicznej, do której składało się wniosek. Złożenie odwołania do innego banku nie będzie możliwe.

Po drugie, odwołanie musi zawierać numer umowy subwencji finansowej wygenerowany przez bank  podczas składania wniosku oraz musi zawierać wszystkie oświadczenia, które są wymagane dla złożenia wniosku.

Po trzecie, przed złożeniem odwołania należy wyjaśnić z urzędami (urząd skarbowy/ZUS) wszelkie nieścisłości, które skutkowały obniżeniem kwoty wsparcia.

PFR wskazuje, że w odwołaniu beneficjent może zmienić m.in. następujące dane: 1. wysokość wnioskowanej subwencji finansowej, 2. numer KRS 3.  forma prawna przedsiębiorcy; 4. nazwy firmy 5. adres korespondencyjny; 5. kod PKD, w którym beneficjent prowadził działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku; 6. adres poczty elektronicznej beneficjenta; 7. wielkość obrotu za rok 2019 i wielkość sumy bilansowej  za rok 2019; 8. liczba Pracowników  na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 lipca 2020 r.; 9. oświadczenia w zakresie posiadania Przedsiębiorstw Powiązanych lub Przedsiębiorstw Partnerskich, 10. oświadczenia w przedmiocie rezydencji podatkowej beneficjenta oraz beneficjenta rzeczywistego; 11. okres spadku Przychodów oraz wysokości Przychodów; 12. liczba Osób Zatrudnionych na 30 września 2020 r. 13. Osoba Upoważniona oraz dane dotyczących tej osoby.

Odwołanie od decyzji PFR 2.0 - jakie rozstrzygnięcia może podjąć PFR?

Jednym z rozwiązań jest oczywiście rozstrzygnięcie korzystne w całości dla odwołującego i przyznanie dodatkowego wsparcia w pełnej kwocie wnioskowanej w odwołaniu. PFR może również w całości oddalić odwołanie wydając decyzję negatywną. Jest jeszcze trzecia opcja – PFR może wyłącznie częściowo uwzględnić odwołanie przyznając dodatkową kwotę wsparcia, ale nie w pełnej wnioskowanej wysokości.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie decyzji PFR 2.0

Prawo do odwołania przysługuje przedsiębiorcy dwukrotnie. Poza tym, przedsiębiorcy przysługuje również prawo do skierowania za pośrednictwem Banku zgłoszeni dotyczącego otrzymanej decyzji PFR w odpowiedzi na wniosek na podstawie §17 ust. 1 regulaminu. Zgłoszenie takie zostanie rozpatrzone pozytywnie  pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym. Jak ja traktuję postępowanie wyjaśniające? Jako ostateczność. Najpierw sugeruję samemu skorzystać z dostępnych możliwości i spróbować wyjaśnić rozbieżności w urzędach, a jeśli to nic nie da to na samym końcu pozostaje postępowanie wyjaśniające.

Kancelaria prawna Gdynia - pomoc przy składaniu odwołania od decyzji PFR

Niezależnie od tego czy jesteś przedsiębiorcą z Trójmiasta czy z pozostałej części Polski – moja kancelaria będzie w stanie pomóc Ci przy odwołaniu. W ramach pomocy kontaktujemy się osobiście lub telefonicznie z urzędami w celu wyjaśnienia nieścisłości, doradzamy jak złożyć wniosek i sprawić, aby kwota wsparcia była wyższa. Jeżeli jesteś z Gdyni – serdecznie zapraszam do złożenia odwołania w siedzibie kancelarii.