Tarcza finansowa PFR 2.0 (Aktualizacja 14.01.2021)

Ku uciesze wszystkich przedsiębiorców w dniu dzisiejszym ogłoszono nowy program pomocy dla firm, nazwany roboczo Tarcza Finansowa PFR 2.0. Po dotacjach na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, małych i mikro firm, subwencji z Tarczy Finansowej PFR, pożyczkach płynnościowych POIR oraz wszelkich środków w ramach innych tarcz przychodzi kolejne wsparcie. 

Jak zawsze jednak przy tego typu programach pojawia się pytanie: czy zakwalifikuję się na pomoc? Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla samozatrudnionych czy znów wyłącznie dla tych, którzy zatrudniają pracowników? Czy Tarcza Finansowa PFR 2.0 obejmie wszystkie branże? Które branże obejmie? Zapraszam do wpisu 

ul. Śląska 53B lok. B507

Tarcza finansowa PFR 2.0 dla samozatrudnionych? Aktualizacja 14.01.2021 r.

Znów nie tym razem…Zgodnie z zapowiedziami wsparciem będą objęci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają choć jedną osobę na umowę o pracę. Na chwilę obecną nie wiemy jednak nic więcej. Na jaki dzień będzie weryfikowany stan zatrudnienia? Wygląda na to, że decydujący będzie dzień 30.09.2020 r. Musimy jednak poczekać na dokładniejsze informacje.

Aktualizacja: Z regulaminu Tarczy Finansowej PFR wynika, że stan zatrudnienia będzie weryfikowany na 31.12.2019 lub gdy nie będzie żadnego pracownika (umowa o pracę) na tę datę – 31.07.2020. Powyższe będzie miało znaczenie wyłącznie dla ustalenia statusu firmy na cele możliwości uczestniczenia w programie. Wyliczenia kwoty wsparcia z kolei będzie możliwe z uwzględnieniem osób na umowę zlecenie.

Tarcza finansowa PFR 2.0 jakie kody PKD, branże otrzymają wsparcie? Aktualizacja 14.01.2021

Skoro wiemy już, że pomoc otrzymają wyłącznie przedsiębiorcy zatrudniający pracowników pojawia się kolejne pytanie. Jakie branże czy też kody PKD będą kwalifikowały się do wsparcia? Zgodnie z zapowiedziami, będzie to 38 następujących branż: 

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z – Działalność fotograficzna
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – Działalność paramedyczna
90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z – Działalność muzeów
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Zgodne z informacjami ze strony PFR – powyższe może ulec zmianie. Czy powyższe PKD musi być przeważające? Najprawdopodobniej tak. Tego się dowiemy dopiero po opublikowaniu regulaminu.

Aktualizacja: Wystarczy, aby kody PKD były wpisane w KRS lub CEiDG przedsiębiorcy. Nie muszą to być kody przeważające! Wystarczy również, aby którykolwiek z 45 kodów PKD z listy był wpisany na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz  na dzień złożenia wniosku. Którykolwiek z wymienionych kodów musi pojawić się łącznie w tych trzech datach.

Tarcza finansowa PFR 2.0 branże - nowe kody PKD

W dniu 5.01.2021 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o tym, że branże wymienione powyżej (łącznie 38) zostaną uzupełnione o dodatkowe 7 kodów PKD. Tarcza Finansowa PFR 2.0 będzie również dla nowych kodów. Te nowe kody PKD to:

17.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur;
18.12.Z pozostałe drukowanie;
18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z introligatorstwo i podobne usługi;
47.76.Z – sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
73.11.Z działalność agencji reklamowych;
85.51.Z pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

PFR zapowiada, że powyższy katalog branż będzie mógł być rozszerzany.

Tarcza finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm - warunki (AKTUALIZACJA 14.01.2021)

Pomoc w ramach tarczy uzyskają przedsiębiorstwa będące mikroprzedsiębiorstwami tj.  zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz legitymujące się  obrotem lub sumą bilansową za 2019 r. do kwoty 2 mln euro.

Subwencja ma wynieść od osiemnastu tysięcy złotych lub trzydziestu sześciu tysięcy złotych na jedną osobę zatrudnioną do maksymalnej łącznej kwoty 324.000,00 zł. 

Kwota wsparcia będzie zależna od liczby zatrudnionych. Ma ona wynosić iloczyn liczby zatrudnionych (maksymalnie 9 osób w przeliczeniu na pełen etat za które przedsiębiorca odprowadza składki niezależnie od formy współpracy) na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Jej wysokość z kolei będzie zależna od poziomu spadku przychodów w wybranych przez przedsiębiorcę okresach: 

od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub 

od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki naskutek COVID-19;

 Wykres przedstawia się następująco:

tarcza finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm

 

Powyższy wykres oznacza to, że firmy mające poniżej 30% spadku, np. 29% nie otrzymają wsparcia. Maksymalna kwota wsparcia przy skorzystaniu z obu Tarcz nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. PFR gwarantuje, że środki będą bezzwrotne pod warunkiem nieprzerwanego prowadzenia działalności od momentu złożenia wniosku do 31.12.2021 oraz utrzymania  zatrudnienia na tym samym poziomie w roku 2021 co w 2020 roku. 

Tarcza finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm - warunki

Tarcza finansowa 2.0 będzie również dedykowana małym i średnim firmom, czyli tym które zatrudniają do 249 pracowników i miały obrót za 2019 r. mniejszy lub równy 50mln euro, a sumę bilansową mniejszą niż 43mln euro. 

Małe i średnie firmy uzyskają wsparcie jeżeli w okresach:  

od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub  

od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r 

odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w związku z COVID-19. Maksymalna kwota wsparcia to 3.500.000,00 złotych.

Wysokość subwencji może być zależna od prognozy kosztów stałych (za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r)  i przychodów (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.) lub może być wyliczona w oparciu o dane za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (koszty stałe) oraz wielkość spadku przychodów (za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r).

Subwencja będzie bezzwrotna pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz rozliczenia nadwyżek w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie, a także przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Tarcza finansowa PFR 2.0 na co można wykorzystać?

Zgodnie z informacjami podanymi przez PFR całość subwencji będzie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na koszty prowadzonej działalności takie jak m.in wynagrodzenia dla pracowników. Wsparcie nie będzie mogło być przeznaczone na “przedpłacenie” (cokolwiek to oznacza) kredytów, leasingów oraz płatności dla właściciela i przedsiębiorstwa powiązane.

Tarcza finansowa PFR 2.0 kiedy wnioski? (Aktualizacja 14.01.2021)

Z informacji opublikowanych przez PFR wynika, że program musi zostać notyfikowany przez Komisję Europejską. To oznacza, że wnioski będzie można składać dopiero w styczniu lub lutym. Musimy czekać.

Aktualizacja: Od kilku dni pewne jest, że Tarcza wystartuje 15.01.2020 r. równo o samej północy. Jednocześnie jednak na moment pisania tego tekstu nie ma regulaminu subwencji. Nie wiemy dokładnie 

Tarcza finansowa PFR 2.0 kancelaria - pomoc w uzupełnieniu wniosku

Jak przy okazji poprzednich tarcz, dotacji i innych środków pomocowych kancelaria na pewno będzie pomagać klientom w poprawnym uzupełnieniu wniosków. Jeżeli zatem będziesz potrzebował pomocy prawnika to zachęcam do kontaktu.

Jeżeli interesuje Cię temat wszelkich pomocy w ramach walki z COVID-19 i nie tylko zapraszam do śledzenia profilu na facebooku, gdzie na bieżąco dzielę się informacjami o nowych programach pomocowych.