Tarcza 6.0 Aktualizacja 16.12.2020

Całkiem niedawno, bo 9 grudnia Sejm uchwalił po poprawkach Senatu ustawę bardzo ważną dla wielu przedsiębiorców w Polsce. Tarcza 6.0 – tak roboczo nazywa się kolejna odsłona rządowego wsparcia dla branż szczególnie dotkniętych przez COVID-19. Ustawa nie weszła jeszcze w życie, wymaga jeszcze podpisu Prezydenta. Sama treść aktu nie ulegnie jednak zmianie. W związku z tym poniżej przedstawiam najważniejsze informacje o kolejnych wsparciach dla niektórych branż.

Tarcza 6.0 a zwolnienie z ZUS - kody PKD i branże

Nowe zwolnienie z ZUS nie jest dla wszystkich. Ustawodawca w ramach zwolnienia dokonał podziału na dwie grupy.

Pierwsza grupa to przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) z następującymi kodami PKD jako przeważającymi: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z  albo świadczący usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z albo prowadzącego muzeum.

Zwolnienie można uzyskać za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Warunkiem pomocy jest: 1. prowadzenie działalności na dzień złożenia wniosku; 2. wykazanie składek w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, 3. osiągnięcie spadku przychodu z działalności określonej konkretnym PKD  w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Druga grupa przedsiębiorców to przedsiębiorcy z przeważającym PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Ci z kolei muszą prowadzić działalność na dzień 30 września 2020 r., a zwolnienie dotyczy wyłącznie jednego miesiąca – listopada. Dodatkowym warunkiem jest spadek przychodów o 40% w stosunku do listopada ubiegłego roku.

Istotną rzeczą dla obu grup jest to, że powyższe PKD ustalane są wg stanu na dzień 30 września 2020 r. Nie będzie możliwe zatem dokonanie wpisu wstecz. 

Nie obyło się jednak i tym razem bez klopsów legislacyjnych. Przedsiębiorcy z pierwszej grupy mogą składać bowiem wnioski o zwolnienie wyłącznie do … 30 listopada 2020 r. Wyjątkiem są przedsiębiorcy z PKD przeważającym 55.10.Z, 79.12.Z. Ci mają prawdziwy luksus i nie muszą cofać się w czasie. Wnioski mogą złożyć do 15 stycznia 2021 r. Przedsiębiorcy z drugiej grupy ze spadkiem o 40% mogą z kolei z tym zaczekać aż do 31 stycznia 2021 r. 

Na poważnie jednak wydaje się, że nie jest problemem termin 30 listopada 2020 r. Ustawa przyznaje bowiem uprawnienie Radzie Ministrów do ustalania kręgu osób zwolnionych, warunków zwolnienia, w tym terminów składania wniosków.

ul. Śląska 53B lok. B507

Tarcza 6.0 - dotacja dla samozatrudnionych, mikro i małego przedsiębiorcy

Dotacja w wysokości 5.000 zł przysługuje na pokrycie bieżących kosztów działalności również wybranym. Ci wybrani to przedsiębiorcy o przeważającym PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Wymogi do otrzymania pomocy to: prowadzenie działalności na dzień 30.09.2020 r. (działalność nie może być zawieszona w tym dniu), spadek przychodów z działalności objętej powyższym PKD  uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być  niższy o min. 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Wnioski będzie można składać do dnia 31 stycznia 2020 r. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem utrzymania firmy przez 3 miesiące od podpisania umowy o wsparcie. Wprost w przepisach również wskazano, iż pieniądze te nie będą określone jako przychód z prowadzonej działalności. Nie jest to co prawda dotacja na kapitał obrotowy, ale wydaje się, że warto skorzystać z tego wsparcia.

Tarcza 6.0 postojowe dla niektórych branż

W pierwszej kolejności rozszerzono możliwości ubiegania się o ponowne, trzykrotne postojowe o kolejne branże. Przypominając tylko: trzykrotnie ze świadczenia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykażą 75% spadku  przychodów za miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego. Te nowe branże to: 55.10.Z, 79.12.Z, 93.11.Z.

Dodatkowo pojawiło się nowe, “jednokrotne” postojowe dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30.09.2020 r. mieli następujące PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,  59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.  

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest: 1. skorzystanie z dotychczasowego świadczenia postojowego “trzykrotnego” w trybie art. 15zs lub art. 15zua, 2. przychód z powyższego PKD musi być o min. 40% niższy za miesiąc październik/listopad 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego. 

Nowością jest natomiast przyznanie Radzie Ministrów uprawnienia do przyznawania kolejnego postojowego i kolejnych świadczeń wybranym branżom w drodze rozporządzenia.

Tarcza 6.0 dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Dodatkowe świadczenie będzie również dla wybranych tj. do przedsiębiorców o następujących PKD jako przeważających wg stanu na dzień 30.09.2020 r: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Pomoc będą mogli uzyskać wyłącznie Ci z przychodem (z ww. działalności), którzy w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku mieli przychód niższy o  minimum 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Kolejnym warunkiem jest brak zaległości w składkach ZUS i podatkach do końca 3 kwartału roku 2019. 

Dofinansowanie będzie przysługiwać w kwocie 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat i proporcjonalnie dla pracownika o niższym wymiarze czasu pracy. Warunkiem jest natomiast to, że osoba taka musi być zatrudniona minimum 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz nie może uzyskiwać wynagrodzenia wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Tarcza 6.0 postojowe dla zleceniobiorców i innych osób na umowach cywilnoprawnych

Osobom wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło przysługuje kolejne, jednorazowe postojowe. Osoby te muszą wykonywać umowę w ramach następującej działalności: 

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki,
twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii,
scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej, 

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej,
tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i
instrumentalistyki, 

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub
produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, 

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu
oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające
uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane, 

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 1996 r. o muzeach:
a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
b) przez przewodników muzeów


To jeden z warunków. Drugi to ograniczenie przychodu z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy. Przychód nie może przekraczać kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym złożono wniosek o postojowe. Przypomnijmy, że postojowe wynosi 2080 zł.

Tarcza 6.0 kiedy podpis Prezydenta?

Jak znajdzie długopis… A tak na poważnie – w ciągu 21 od przedstawienia ustawy Prezydent może (nie musi, a może) ją podpisać. Polecam gorąco śledzenie strony kancelarii Prezydenta.

Aktualizacja: 15.12.2020 r. Prezydent podpisał ustawę. 

Przepisy wchodzą w życie w następującym terminie:

19 grudnia – można będzie składać wnioski o dotację 5.000 zł oraz o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

30 grudnia – można składać wnioski o postojowe jednorazowe oraz o zwolnienie z ZUS za miesiąc listopad (druga grupa), pierwsza grupa … miała składać wnioski do 15 listopada i tutaj trzeba czekać na poprawkę…

Po upływie 30 dni liczone od 15.12.2020 r. z kolei będzie możliwe składanie wniosków o postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, świadczenie usług).