Upadłość konsumencka 2020 a rozdzielność majątkowa

Upadłość konsumencka ma znaczenie dla współmałżonka pozostającego we wspólności majątkowej. Taki był wniosek wynikający z mojego poprzedniego wpisu o skutkach upadłości konsumenckiej dla małżonka. Podsumowując krótko: z dniem ogłoszenia upadłości powstaje między małżonkami rozdzielność. To nie wszystkie skutki, bowiem cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości. Współmałżonkowi pozostaje zgłosić swoją wierzytelność. 

A co z byłymi małżonkami? Co z małżonkami, którzy pozostają w ustroju rozdzielności majątkowej? Czy te osoby mogą spać spokojnie i mieć pewność, że po podziale majątku ich dobra nie trafią do masy upadłości? O tym w dzisiejszym wpisie.

Rozdzielność majątkowa a upadłość konsumencka

W niektórych przypadkach mimo rozdzielności majątkowej sytuacja współmałżonka lub byłego małżonka jest zrównana z sytuacją małżonka pozostającego we wspólności majątkowej.

Jeżeli małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową na mocy umowy i podzielili majątek to uznaje się, że taka umowa jest skuteczna w stosunku do masy upadłości tylko w ściśle określonym przypadku. Mianowicie, tylko wtedy, gdy umowę zawarli  co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Ma to zapobiec przypadkom pokrzywdzenia wierzycieli przez małżonków.  

Nie trudno sobie wyobrazić bowiem, że małżonkowie zawierają taką umowę i dzielą majątek zaraz przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką aby uratować część majątku. W takiej sytuacji uznaje się, że umowa jest bezskuteczna. Oznacza to, że syndyk ma prawo żądać wydania  wszystkich przedmiotów, które wchodziły w dniu zniesienia wspólności w skład majątku wspólnego. Wchodzą one bowiem do masy upadłości w całości.

Podobnie jest w przypadku sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej. Sąd może orzec o rozdzielności na żądanie małżonka. Rozdzielność powstaje też w wyniku wydania wyroku rozwodowego, orzeczenia o separacji, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. Majątek wspólny wejdzie do masy upadłości jeżeli którekolwiek z tych orzeczenie uprawomocni się na krócej niż rok przed złożeniem wniosku o upadłość. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pozew lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli zatem wniosłeś o rozwód 4 lata temu, a sąd wydał stosowne orzeczenie w tym temacie na pół roku przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką to rozdzielność ma wpływ na masę upadłości. 

 

Upadłość konsumencka 2020 - co zmienia?

Założeniem zmian w upadłości konsumenckiej, które weszły w życie w marcu 2020 r. było poprawienie sytuacji byłego małżonka oraz współmałżonka. Niestety, zmiany są czysto teoretyczne.

Od marca obowiązuje bowiem nowy przepis wg którego rozwiedziony małżonek upadłego albo małżonek upadłego może w drodze powództwa lub zarzutu żądać uznania rozdzielności majątkowej za skuteczną w stosunku do masy upadłości. Są jednak dwa wymagania. Po pierwsze współmałżonek w chwili powstania rozdzielności majątkowej  musiał nie wiedzieć o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości. Po drugie:  powstanie rozdzielności majątkowej nie może prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. 

O ile pierwsza przesłanka jest jeszcze do wykazania przed sądem, o tyle ciężko mówić, że rozdzielność majątkowa nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli. A jeżeli nie prowadzi to jaki interes miałby były małżonek albo współmałżonek w wytaczaniu powództwa o uznanie rozdzielności za skuteczną wobec masy upadłości?

Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa - podsumowanie

Temat upadłości konsumenckiej jest z pewnością ważny w relacjach między małżonkami. Okazuje się jednak , że nie tylko między aktualnymi małżonkami. Warto przed złożeniem wniosku zastanowić się zatem jaki wpływ będzie miało ogłoszenie upadłości na stosunki majątkowe w małżeństwie. 

Porada prawna w tym temacie nie jest szczególnie kosztowna, więc zapraszam do kontaktu. Jeżeli chciałbyś powierzyć swoją sprawę prawnikowi – jestem do dyspozycji. Stacjonuję obecnie w Gdyni oraz Kutnie, możemy też spotkać się w Gdańsku i Sopocie.